Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์ - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา นั่งสมาธิ

เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ  วัดศรีอุบลรัตนาราม

กิจกรรมวันสงกรานต์ ภายในกิจกรรมมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความเคารพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความรักความสามัคคี

จัดขึ้นโดยนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู ณ หอปริยัติธรรม ที่โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา

กิจกรรมหน้าเสาธง ของโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

Monday, 01 June 2015 06:15

English primary camp 2013

Written by

ค่ายภาษาอังกฤษ จัดขึ้นที่โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

Monday, 01 June 2015 06:15

Asean Day 2013

Written by

กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2556 โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดอาเซียนประเทศต่างๆb กิจกรรมการแสดงของนักเรียน

Monday, 01 June 2015 06:15

Happy Valentine's Day

Written by

กิจกรรมวันวาเลนไทม์ Happy Valentine's Day จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียน


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.