Get Adobe Flash player
ข่าวประชาสัมพันธ์ - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
Wednesday, 17 June 2015 08:04

curved roof plan

Written by

โครงการสร้างหลังคากันฝนกันแดดสำหรับนักเรียน

โรงเรียนมีโครงการเร่งด่วนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คือ

Monday, 01 June 2015 06:15

พิธีไหว้ครู

Written by

โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน  ๒๕๕๘  ณ หอปริยัติธรรม  วัดศรีอุบลรัตนาราม

โรงเรียนได้กำหนดเปิดเรียนวันแรกใน  วันจันทร์ที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา นั่งสมาธิ

เมื่อวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ  วัดศรีอุบลรัตนาราม

กิจกรรมวันสงกรานต์ ภายในกิจกรรมมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความเคารพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความรักความสามัคคี

จัดขึ้นโดยนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู ณ หอปริยัติธรรม ที่โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา

กิจกรรมหน้าเสาธง ของโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.