Get Adobe Flash player
NEWS - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
วันอาทิตย์, 14 มิถุนายน 2558 15:03

นักเรียนดีเด่น ๑

Written by

เด็กหญิงพิราญาณ์  ภานุมนต์วาที

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ในวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนจะจัดให้มีกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ขึ้นในวันศุกร์ที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  
ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
โดยมีกิจกรรมตามซุ้มของสายชั้นทุกสายชั้น
ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2558 08:50

คณะผู้บริหารโรงเรียน

Written by


 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 

วันจันทร์, 01 มิถุนายน 2558 07:18

เพลงมาร์ชโรงเรียน

Written by
 


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.