Get Adobe Flash player
NEWS - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

กิจกรรม อบรมครูผู้สอนในวิชาลูกเสือ
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙

โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
ตามโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2559 02:51

พิธียกเสาเอก โดมคลุมสนาม

Written by

โรงเรียนได้มีพิธียกเสาเอก

วันศุกร์, 06 พฤษภาคม 2559 02:34

คณะครูสอนห้อง GEP

Written by


                   


 


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.