Get Adobe Flash player
  • banner02.jpg
Super User - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
Super User

Super User

วันพฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2559 09:31

ประชุมชี้แจง นศ.ฝึกประสบการณ์

โรงเรียนได้ประชุมชี้แจง นักศึกษาที่มาสังเกตการณ์สอน

วันพฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2559 09:23

มอบรางวัลนักเรียนเก่ง

โรงเรียนได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล

วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2559 09:19

เกษียณอายุราชการ 2559

วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2559 08:42

วันแม่แห่งชาติ


 

วันพฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2559 09:21

อบรม STEM

คณะครูทุกคนได้เข้าร่วมการอบรม STEM

กิจกรรม อบรมครูผู้สอนในวิชาลูกเสือ


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.