Get Adobe Flash player
Super User - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
Super User

Super User

Monday, 01 June 2015 06:15

Asean Day 2013

กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2556 โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดอาเซียนประเทศต่างๆb กิจกรรมการแสดงของนักเรียน

Monday, 01 June 2015 06:15

Happy Valentine's Day

กิจกรรมวันวาเลนไทม์ Happy Valentine's Day จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียน

เด็กหญิงนันท์นภัส  ทาระบุตร
ได้รับรางวัล
"นักกีฬายอดเยี่ยม อันดับ ๒"

เด็กชายธิติพัทย์  อึ้งอุดรภักดี

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ในวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เด็กหญิงณัฐภรณ์  บุญวิทย์

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ในวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เด็กหญิงพิราญาณ์  ภานุมนต์วาที

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ในวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนจะจัดให้มีกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ขึ้นในวันศุกร์ที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  
ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
โดยมีกิจกรรมตามซุ้มของสายชั้นทุกสายชั้น
ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

คณะผู้บริหารโรงเรียน


 

 
 
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.