Get Adobe Flash player
Super User - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
Super User

Super User

คณะกรรมการห้องสมุดโรงเรียน ร่วมกับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ได้ร่วมจัดกิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียนในกิจกรรมการอ่านข่าว เล่านิทาน ท่องบทอาขยาน
และขับร้องเพลง  ที่ห้องประชุมศรีอุบลรัตน์ ๑  ในวันอังคารที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

 

โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๘  ในวันศุกร์ที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘
โดยรำร่วมกับขบวนแห่ต้นเทียนของวัดศรีอุบลรัตนาราม  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนร่วมเป็นประจำทุก ๆ ปี

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

คณะกรรมการห้องสมุดโรงเรียน ร่วมกับคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ได้จัดกิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียนในกิจกรรมการอ่านข่าว เล่านิทาน ท่องบทอาขยาน
และขับร้อง  ที่ห้องประชุมศรีอุบลรัตน์ ๑  ในวันจันทร์ที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

คณะกรรมการห้องสมุดโรงเรียน นำโดยครูจิตภินันท์  รังสิโชติพันธ์  ร่วมกับ
 

ห้องสมุดโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามได้จัดกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น
ระหว่าง  วันที่  ๑๓- ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ท่านเจ้าคุณ พระวินัยโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนราม  ได้ทำพิธีมอบเครื่องแบบสูกเสือจราจรให้แก่นักเรียน
อาสาจราจร  

ห้องสมุดโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามได้จัดกิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น
ระหว่าง  วันที่  ๑๓- ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
ในวันที่ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘

Wednesday, 17 June 2015 08:04

curved roof plan

โครงการสร้างหลังคากันฝนกันแดดสำหรับนักเรียน

โรงเรียนมีโครงการเร่งด่วนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คือ


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.