Get Adobe Flash player
Super User - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
Super User

Super User

จัดขึ้นโดยนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู ณ หอปริยัติธรรม ที่โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2558 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา

กิจกรรมหน้าเสาธง ของโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

Monday, 01 June 2015 06:15

English primary camp 2013

ค่ายภาษาอังกฤษ จัดขึ้นที่โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

Monday, 01 June 2015 06:15

Asean Day 2013

กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2556 โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดอาเซียนประเทศต่างๆb กิจกรรมการแสดงของนักเรียน

Monday, 01 June 2015 06:15

Happy Valentine's Day

กิจกรรมวันวาเลนไทม์ Happy Valentine's Day จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยกิจกรรมมีการแสดงของนักเรียน

เด็กหญิงนันท์นภัส  ทาระบุตร
ได้รับรางวัล
"นักกีฬายอดเยี่ยม อันดับ ๒"

เด็กชายธิติพัทย์  อึ้งอุดรภักดี

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ในวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๗


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.