Get Adobe Flash player
Super User - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
Super User

Super User

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 นายวิชัย  แสงศรี  ผอ.สพป.อบ1

นักเรียนของเราได้รับเกียรติบัตร ชนะเลิศที่ 1 ของจังหวัด

โรงเรียนประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ประกาศ ณ วันที่  10  พฤศจิกายน  2558

 

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

Monday, 19 October 2015 00:27

อบรม BBL

คณะครูในโรงเรียนได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ BBL

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้นในวันที่  ๘ - ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘

โรงเรียนได้มีพิธีแสดงมุทิตาจิต

 

เมื่อวันพุธที่ ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๘  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

นำโดย ผอ.นิคม  ทองพิทักษ์

วันพุธที่  23 กันยายน 2558 นี้  


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.