Get Adobe Flash player
Super User - โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
Super User

Super User

โรงเรียนได้ประชุมชี้แจง นักศึกษาที่มาสังเกตการณ์สอน

โรงเรียนได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล

Thursday, 04 August 2016 09:21

อบรม STEM

คณะครูทุกคนได้เข้าร่วมการอบรม STEM

กิจกรรม อบรมครูผู้สอนในวิชาลูกเสือ


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.