Get Adobe Flash player
Monday, 01 June 2015 06:15

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม สำนึกรักในชุมชน

Written by 
Rate this item
(0 votes)

จัดขึ้นโดยนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครู ณ หอปริยัติธรรม ที่โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา

สิริวัฒนาพรรณวดี)โดยมีคณะผู้บริหารและคุณครูส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม จัดขึ้นในวันที่ ‎10 ‎มกราคม ‎2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และเพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมโครงการรักและหวงแหนชุมชนและโรงเรียน        

                                                     ชมภาพทั้งหมด
                                      

 

Read 2832 times Last modified on Thursday, 16 July 2015 09:39


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.