Get Adobe Flash player
Tuesday, 05 June 2018 02:35

ผลการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป. ๑ - ป.๖
ได้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าแข่งขัน  "ความสามารถด้านภาษาไทย"
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ทั้งหมด ๔ กิจกรรม ดังนี้
๑. กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ กลอนสี่ ระดับชั้น ป. ๔ - ป.๖
    - เด็กหญิงอรทิชา  ราชวงศ์  ป.๖/๘
    - ครูผู้ฝึกสอน นางบัวเรียน  เนาวะราช

๒. กิจกรรมคัดลายมือ  ระดับชั้น ป. ๑ - ป.๓
    - เด็กหญิงรวินท์นิภา  พิมพ์วัน
    - ครูผู้ฝึกสอน นางเพิ่มพูน  ดอกดวง

๓. กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ (เรียงร้อยถ้อยคำ) ระดับชั้น ป. ๑ - ป.๓
    - เด็กหญิงกัญญ์ญาวีร์  ตราชู 
   - ครูผู้ฝึกสอน นางมณฑา  แก้วใส

๔. กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ (เรียงร้อยถ้อยคำ) ระดับชั้น ป. ๔ - ป.๖
    - เด็กหญิงสุณัฐชา  แก้วลา
   - ครูผู้ฝึกสอน นางสกาวรัตน์  วงศ์คำ


Read 446 times Last modified on Wednesday, 06 June 2018 08:40


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.