Get Adobe Flash player
Wednesday, 29 March 2017 23:27

พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ป.๖ปี ๕๙

Written by 
Rate this item
(0 votes)


โรงเรียนได้จัดพิธีมอบเอกสารทางการเรียน ปพ.๑ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบ O-Net ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
และพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีของชาวอีสาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน
โดยมีผู้ปกครองนักเรียน  คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้
ณ หอปริยัติธรรมวัดศรีอุบลรัตนาราม
ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

Read 1556 times Last modified on Saturday, 08 April 2017 15:12


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.