Get Adobe Flash player

Asean Day 2013

กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา 2556 โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดอาเซียนประเทศต่างๆb กิจกรรมการแสดงของนักเรียน

กิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนแต่ละประเทศ กิจกรรมตอบคำถามอาเซียนชิงรางวัล

                                                          ชมภาพทั้งหมด
                                               
                                                             

 


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.