Get Adobe Flash player

plan curve roof

โครงการสร้างหลังคากันฝนกันแดดสำหรับนักเรียน

โรงเรียนมีโครงการเร่งด่วนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คือ


การสร้างหลังคาโค้งเพื่อกันแดด  กันฝน  เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น


เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมหลายอย่างต้องไปใช้หอปริยัติธรรม
ของวัดศรีอุบลรัตนาราม  ซึ่งบางกิจกรรมไม่เหมาะสมกับสถานที่  เนื่องจากเป็นสถานที่ของวัด
มีพระพุทธรูป  และเป็นแดนเคารพที่ไม่ควรทำกิจกรรมที่ส่งเสียงดังรบกวนการปฏิบัตธรรมของพระสงฆ์

โรงเรียนจึงได้มีโครงการจัดสร้างหลังคาขนาดใหญ่ขึ้นในบริเวณหน้าเสาธง  เป็นลักษณะหลังคาโค้ง
เพื่อกันแดด  กันฝน  และใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมที่โรงเรียนจัดเป็นประจำทุกๆ ปี  ซึ่งในขณะนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากมูลนิธิโรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม  โดยการนำของท่านสุรพล  สายพันธ์
(อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด) ประธานมูลนิธิฯ
เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งงบประมาณที่ได้รับมายังไม่เพียงพอ  
เพราะการก่อสร้างครั้งนี้จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น  ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งในขณะนี้โรงเรียนกำลังดำเนินการเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตเป็นกุศล
และเตรียมจัดทำผ้าป่าการศึกษา  จึงแจ้งข่าวมายังผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญของโครงการนี้ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อการก่อสร้างในครั้งนี้
โดยติดต่อโดยตรงได้ที่โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม  ได้ทุกวัน  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

กิจกรรมที่เราเคยทำมาก่อน

โครงการที่เราจะทำ

 


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.