Get Adobe Flash player
Monday, 01 June 2015 07:17

ประวัติโรงเรียน

Written by 
Rate this item
(17 votes)

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
 

 

โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม  เป็นโรงเรียนแห่งแรกในภูมิภาคนี้ ที่เกิดขึ้นโดยกระแสพระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม
อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๑๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสกับ
อธิบดีกรมการศาสนา(พันเอกปิ่น  มุทุกันต์) ณ ท่าอากาศยานอุบล ฯ  ก่อนเสด็จพระราชดำเนินขึ้นเครื่องบินว่า

"ถ้าได้มีโรงเรียนสำหรับเด็ก ๆ ขึ้นไว้ 
ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม  โดยเป็นโรงเรียนของวัด 
 และให้พระสงฆ์ได้บำเพ็ญประโยชน์
ในทางอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาก็จะเป็นการดี"

เมื่อได้รับพระราชดำรัสใส่เกล้าฯ แล้ว อธิบดีกรมการศาสนา ได้อัญเชิญพระราชดำรัสดังกล่าวไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสอาด  เหมศรีชาติ  - รองผู้ว่าราชการจังหวัด - รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด -) (ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ  พลตำรวจตรีวิเชียร  สีมันตระ)
เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม(พระครูวิจิตรธรรมภาณี)  พระเถระผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง อันมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เป็นประธาน รวมทั้งคุณหญิงตุ่น  โกศัลวิตร คหปตานีผู้อุปถัมภ์วัด เพื่อร่วมกันดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์

เมื่อได้ทราบพระราชประสงค์แล้ว ต่างก็มีความยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น คุณหญิงตุ่น  โกศัลวิตรได้แจ้งกับอธิบดีกรมศาสนา ว่า ตนพร้อมที่จะดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ และจะจัดตั้งมูลนิธิบำรุงโรงเรียนนั้นไว้ให้ถาวร

และได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต ถวายมูลนิธิไว้ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี
ซึ่งก็ได้รับพระมหากรุณา  ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์การก่อสร้างได้ดำเนินขึ้นเมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๑๒

กรมการศาสนาได้จัดทำแผนผังวัดขึ้นใหม่ โดยแบ่งเขตพุทธาวาส  เขตสังฆาวาส  และเขตสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียน   แยกกันเป็นสักส่วน ซึ่งวัดศรีอุบลรัตนารามได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของวัด ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  เนื้อที่ ๔ ไร่ เป็นบริเวณที่ก่อสร้างโรงเรียน  อาคารประกอบ  และสนามของโรงเรียน

แผนที่สังเขปของวัดศรีอุบลรัตนาราม และส่วนที่ใช้ในการก่อสร้างโรงเรียน

 

บริเวณก่อสร้าง
โรงเรียน
บริเวณวัดศรีอุบลรัตนาราม
พื้นที่เอกชน

 


ในการก่อสร้างคุณหญิงตุ่น  โกศัลวิตร  ได้บริจาคเงินค่าก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่  ทั้งเป็นผู้ควบคุมดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ สิ้นค้าก่อสร้างทั้งสิ้น  ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคารเรียนทรงไทย ๓ ชั้น  มี ๒๔ ห้องเรียน ตัวอาคารเรียน ยาว ๗๗ เมตร  กว้าง ๙.๕๐ เมตร แต่ละห้องมีขนาด  ๙ x ๗  เมตร

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานทุนในการก่อสร้างและดำเนินการ เริ่มแรก  ๑๗๒,๐๐๐ บาท และทุนส่วนตัวของคุณหญิงตุ่น  โกศัลวิตร ๑,๖๗๘,๐๐๐ บาท

เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จโรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายอาคารเรียน
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๑๔ เวลา  ๑๖.๐๐ น.

และมูลนิธิโรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนารามได้มอบอาคารเรียนให้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรมวิสามัญศึกษา 
และ จากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ใช้ชื่อโรงเรียนในครั้งนั้นว่า "โรงเรียนศรีอุบลรัตนาราม"  และให้โรงเรียนนี้  สังกัดแผนกมัธยมศึกษา  กองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๑๔  เป็นต้นไป

ประกาศ   ณ วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๑๔
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุกิจ  นิมมานเหมินท์

ต่อมา มูลนิธิโรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนารามมีความเห็นว่า โรงเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มูลนิธิโรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนารามอยู่ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา โรงเรียนนี้ควรจะใช้ชื่อว่า "โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม  (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี)" จึงได้
ทำหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการผ่านไปยังสำนักราชเลขาธิการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต ให้โรงเรียนวัดศรีอุบลรัตนาราม อยู่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา และขนานนามโรงเรียนตามที่เสนอขอ

สำนักราชเลขาธิการได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อโรงเรียนวัดศรีอุบลว่า

"โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนราม   (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี)" 

ลงวันที่  ๒๘  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๑๔

 

Read 7484 times Last modified on Thursday, 14 November 2019 04:36


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.