Get Adobe Flash player
  • banner02.jpg


> <

ฺBest_student

ฺBest_student (5)

วันพฤหัสบดี, 20 สิงหาคม 2558 14:46

ชนะเลิศตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

Written by

ตัวแทนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  ที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เมื่อวันที่  ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งผลการแข่งขันนักเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ

วันพฤหัสบดี, 18 มิถุนายน 2558 09:22

นักเรียนดีเด่น ๔

Written by

เด็กหญิงนันท์นภัส  ทาระบุตร
ได้รับรางวัล
"นักกีฬายอดเยี่ยม อันดับ ๒"

วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2558 08:40

นักเรียนดีเด่น ๓

Written by

เด็กชายธิติพัทย์  อึ้งอุดรภักดี

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ในวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันอังคาร, 16 มิถุนายน 2558 08:37

นักเรียนดีเด่น ๒

Written by

เด็กหญิงณัฐภรณ์  บุญวิทย์

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ในวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันอาทิตย์, 14 มิถุนายน 2558 15:03

นักเรียนดีเด่น ๑

Written by

เด็กหญิงพิราญาณ์  ภานุมนต์วาที

สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ในวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๗


โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่อยู่ 153 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ว่าที่ ร.ต.ทรงพล สีหะวงษ์ Tel. 045-255037 Fax.045-245476 Email : schoolsriubon@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved. Design by takzido.